I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechno plnění, které poskytuje straně dodavatele zboží (služeb) TOM - Tomáš Vyhnálek (dále jen zhotovitel) zákazníkovi (dále jen objednatel). Smlouva s objednatelem může být uzavřena zvlášť anebo formou výslovné objednávky odběretele učinné v souladu s ustanovením článku II. těchto podmínek.

II. Komunikace s obchodním oddělením zhotovitele, uzavření objednávky či smluvního vztahu

1. Za uzavřenou smlouvu o dílo se považuje:
a) podpis smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem nebo
b) potvrzení objednávky objednatele zhotovitelem.

2. Uzavřená smlouva ukládá smluvním stranám práva a povinnosti okamžikem jejich podpisů či potvrzení objednávky. Zhotovitel se zavazuje dodat zboží (službu) objednateli v rozsahu smlouvy, přičemž se objednatel zavazuje objednané zboží (službu) převzít a řádně zaplatit cenu určenou v souladu
s článkem V. Platební podmínky.

3. Objednávka se považuje za závaznou dnem jejího přijetí zhotovitelem, přičemž si zhotovitel vyhrazuje právo objednávku nepřijmout nebo ji dle okolností modifikovat (např. v závislosti na vytížení strojů, množství skladového materiálu atd.). Jestliže zhotovitel objednávku neodmítne do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení, vzniká zhotoviteli povinnost dodat objednané zboží ve stanoveném termínu.

4. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikaci objednatele
b) specifikaci a množství objednaného zboží (služby)
c) cenu zboží (služby) - bez DPH a s DPH za 1 ks plnění, případně poštovné a dopravu
d) termín dodání objednaného zboží (služby) a způsob jeho dopravy

5. Objednávka může být uskutečněna písemně, telefonicky, faxem nebo e-mailem.

III. Expedice díla a reklamace

1. Zhotovitel předá objednané zboží na adresu udanou objednatelem v objednávce v dohodnutém termínu. Zhotovitel může realizovat částečné dodávky podle dohody s objednatelem.

2. Nepřevezme-li objednatel plnění v dohodnutém termínu, má zhotovitel právo účtovat objednateli plnou výši nákladů s opakovaným doručením.

3. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nejpozději do 60 dnů ode dne sjednané expedice, dává tímto objednatel zhotoviteli výslovný souhlas, aby dílo zlikvidoval na náklady objednatele.

4. Objednatel je povinnem předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání díla, zkontrolovat jeho parametry jakost, množství provedení a obal.

5. V případě že objednatel po převzetí jeho díla zjistí vady na díle, je povinnen o této skutečnosti písemně (doručeným dopisem, e-mailem) bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho převzetí, vyrozumět zhotovitele a společně se zhotovitelem projednat způsob vyřízení reklamace. Obě strany se zavazují řešit zvniklé spory mimosoudně, především vzájemným jednáním.

6. Reklamace zjevných vad, neodhalených z důvodů zanedbání povinností objednatele provézt prohlídku díla s náležitou péči včas nebo vůbec nebude uznána.

V. Platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na zákaldě dohody smluvních stran ve smlouvě o dílo nebo je uvedena
v potvrzení objednávky zhotovitelem. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši.

2. Smluvní strany jso povinny jednat o změně ceny v případě, pokud dojde ke změnám v technické specifikaci díla, při podstatné změně výrobního harmonogramu, při změně cen výrobních vstupů nebo při výrazné změně kurzu EUR vůči CZK. Dále též v případech změny výše nákladu.

3. Cena za objednané dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem dle platných předpisů.

VI. Ostatní ujednání

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývající účinnosti od 1. 1. 2000, jejich text je v plném znění na vyžádání k dispozici na adrese Tomáš Vyhnálek, Ledec 9, 535 01 Přelouč nabo na webových stránkách www.esho.tom-vyhnalek.cz.

2. Objednatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito všeobecnými podmínkami uzavřením konkrétní smlouvy nebo realizací objednávky zhotovitelem.

3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.